• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้ นายไกวัล ไทยปาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง เป็น​ประธาน​เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายสมโภชน์ มณีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วย นายสมบัติ​ พิมพ์​ประสิทธิ์​ ผู้​อำนวยการ​ส่วนฝึกอบรม นายกอบกิจ ไกรนรา ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่​ผู้​เกี่ยวข้อง และข้าราชการบรรจุใหม่ส่วนกลาง จำนวน 70 คน ​เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ และข้าราชการบรรจุใหม่ส่วนภูมิภาค จำนวน 51 คน เข้าร่วมผ่านระบบการสื่อสารทางไกล (VDO Conference)

สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ทราบถึงภารกิจความรับผิดชอบ โครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และทราบถึงสิทธิ ประโยชน์เกื้อกูล สวัสดิการตามกฎหมาย การรับบำเหน็จบำนาญ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ รวมถึงรับทราบและเข้าใจ วินัยข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรมและคุณสมบัติการเป็นข้าราชการที่ดี ตามกรอบจริยธรรมที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด