• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ รายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 7

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในการมอบนโยบายและให้โอวาทข้าราชการบรรจุใหม่ เนื่องในโอกาสการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7 โดยมี นายไกวัล ไทยปาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง พร้อมด้วย นายกอบกิจ ไกรนรา ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นองค์กรที่มีบทบาทและภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่า เพื่อการอนุรักษ์ โดยการควบคุมป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้น และปลุกจิตสำนึก ให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน และการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลาย ทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน ตลอดจนมีวิสัยทัศน์ในการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี 2569

ทั้งนี้ เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานอย่างเพียงพอในตำแหน่งสายงานหลัก และตำแหน่งสายงานสนับสนุน ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร จึงได้ดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานปฏิบัติการ จำนวน 1 ราย ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 13 ราย และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 ราย โดยเรียกให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติฯ รวมทั้งสิ้น 16 ราย โดยกำหนดวันบรรจุเข้ารับราชการในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด