• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ มุ่งพัฒนาความรู้ มีจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายกอบกิจ ไกรนรา ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม นายเดชา เชื้อบุญยืน ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ และข้าราชการบรรจุใหม่ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) จังหวัดเพชรบุรี

การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ทราบถึงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงทราบถึงสิทธิ ประโยชน์เกื้อกูล สวัสดิการตามกฎหมาย การรับบำเหน็จบำนาญ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ และเข้าใจถึง “วินัยข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรมและคุณสมบัติการเป็นข้าราชการที่ดี” ตามกรอบจริยธรรมที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี สร้างเครือข่ายปฏิบัติราชการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจหน้าที่ราชการที่รับผิดชอบ เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้ได้มีข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565  ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 50 คน จากสำนักในส่วนกลาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขา ประกอบด้วย นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จำนวน 45 คน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 3 คน และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด