• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ระดมความเห็นขับเคลื่อนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2562 มุ่งประโยชน์ทั้งประชาชนและการดูแลป่าอย่างสมดุล

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 33 มาตรา 64 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3 (ภาคเหนือ) พร้อมมอบแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ให้มีแนวทางการดำเนินงานตามบทบัญญัติมาตราที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายพิชิต สมบัติมาก นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้อำนวยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าวนอุทยาน หัวหน้าศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 257 คนเข้าร่วม ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารโรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

โดยที่ประชุมฯ ได้มีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค ของการบริหารจัดการพื้นที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ตามบทบัญญัติมาตรา 22 อำนาจเจ้าหน้าที่ในการอนุญาตให้บุคคลกระทำการในอุทยานแห่งชาติ มาตรา 23 อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกระทำการในอุทยานแห่งชาติ มาตรา 33 การนำส่ง การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ มาตรา 64 การแก้ไขปัญหาที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทำกินในอุทยานแห่งชาตินับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ มาตรา 65 การใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ในอุทยานแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงชีพตามวิถีชุมชนรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติ

นายจตุพร กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 ซึ่งจะเป็นการระดมความคิดเห็นของหน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อสรุปเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ให้เป็นไปตามบท บัญญัติมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 33 มาตรา 64 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 อุทยานแห่งชาตินับเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่สำคัญ จำเป็นต้องมีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากจะต้องยึดกฎหมายระเบียบในการปฏิบัติงานแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากร เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่อนุรักษ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดควบคู่กับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่และการดูแลป่าได้สมดุล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด