• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ประชุมสัญจรเชียงใหม่ เสริมแนวทางพร้อมขับเคลื่อนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 33 มาตรา 64 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3 ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารโรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวรายงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

นายพิชิต กล่าวว่า จากที่ได้มีการระดมความคิดเห็นการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ตามบทบัญญัติมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 33 มาตรา 64 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา และได้มีสรุปประเด็นสำคัญในส่วนที่ยังตกหล่นนั้น จะทำให้เห็นว่ารายละเอียดในทุกภูมิภาคจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน มีบริบทการบริหารจัดการพื้นที่ต่างกัน เช่น ภาคเหนือ จะมีเรื่องหมอกควันไฟป่าซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจ เมื่อมีการแก้ไข พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติในมาตราต่าง ๆ ทำให้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทุเลาเบาบางลง นอกจากเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว ยังมีเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ และหลาย ๆเรื่องที่เราต้องใส่ใจรายละเอียด ทั้งเรื่องแผนที่ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ การดูแลความมั่นคงพื้นที่ชายแดน โดยการประชุมหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามพื้นที่ภาคเหนือในครั้งนี้ จะช่วยเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการจัดทำอนุบัญญัติตามกฎหมายอุทยานฯ จะเกิดประโยชน์ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นายนรินทร์ กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่จะต้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 156 แห่ง วนอุทยาน 91 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 43.5 ล้านไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัย และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการนันทนาการและสื่อความหมายธรรมชาติ ปัจจุบันการทำงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติมีความท้าทายมากขึ้น จากการปรับปรุงกฎหมายเดิมที่เคยใช้คือพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาเป็นพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาวการณ์ในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ ตามพันธกรณีที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้อำนวยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าวนอุทยาน หัวหน้าศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 257 คน ในการประชุมประกอบด้วย ภาคการบรรยายและการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบปัญหา อุปสรรค และซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานต่อไป

สำหรับการประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารโรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ มีการบรรยายข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 33 มาตรา 64 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ โดยนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ การบรรยายแนวทางการปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น โดยนายมงกุฎ ขวาของ นายฤทธิชัย พูลพนัง นายอิทธิพล ไทยกมล และนายคมกริช เศรษบุบผา สำนักอุทยานแห่งชาติ และการบรรยายเรื่อง การสืบสวนคดีอาชญากรรมป่าไม้และขยายผลจับกุม โดยนายพนัชกร โพธิบัณฑิต ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า และมีการระดมความคิดเห็นโดยการรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ที่จะนำมาพัฒนาปรับปรุงเสริมการทำงานของอุทยานแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด