• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คกก.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เร่งพิจารณากฎหมายลูก พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. นายอรรพล เจริญชันษา อชท. รกท. ออส. พร้อมด้วย นางรุ่งนภา พัฒน์วิบูลย์ รองอธิบดีฯ นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายชาญวิทย์ กันยา ผู้อำนวยการ กองนิติการ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่าง กฎกระทรวงฯ การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่าควบคุมที่ต้องขออนุญาตเพาะพันธุ์ ใบอนุญาตค้าสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าวและใบอนุญาตการได้มาซึ่งการครอบครองสัตว์ป่าและซากสัตว์ป่าดังกล่าว พ.ศ. …. ตามมาตรา 18 วรรคสอง มาตรา 28 วรรคสอง และมาตรา 30 วรรคสอง ของ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เห็นชอบ ร่าง กฎกระทรวงฯ การขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรองและการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองการนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า พ.ศ. …. ตามมาตรา 22 วรรคสาม มาตรา 23 วรรคสี่ และมาตรา 24 วรรคสอง

อีกทั้งให้ความเห็นชอบ ร่าง ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการแจ้ง และการรับแจ้งนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่าควบคุม ซากสัตว์ป่า หรือ ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า พ.ศ. …. ตามมาตรา 27 วรรคสอง เห็นชอบ ร่าง ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการ ขออนุญาตและการอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่า หรือ ซากสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำ ตามมาตรา 73 (1) แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พ.ศ. …. รวมถึงเห็นชอบการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี และเห็นชอบการขอเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จำนวน 840 ไร่ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.มุกดาหาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด