• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ประชุมหัวหน้าหน่วยงานจัดการต้นน้ำ ต่อยอดใช้ Digital Platform รายงานผล

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าหน่วยงานสนามด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง ระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ โดยมี นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหัวหน้าหน่วยงานสนาม ในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วม ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งนอกจากภารกิจการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศแล้ว ยังต้องสนับสนุนการมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Model) และสังคมคาร์บอนต่ำ ให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 อีกด้วย

ด้าน นายณัฐ โก่งเกษร ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กล่าวว่า ภารกิจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการพื้นที่ต้นน้ำ ในปัจจุบันได้นำเอาเทคโนโลยี Digital Platform มาใช้กับหน่วยจัดการต้นน้ำและหน่วยงานภาคสนามทุกแห่ง เพื่อติดตามและรายงานผล ซึ่งระบบ Dashboard จะทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบเรียล์ไทม์ และนำมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนสูงสุด

อย่างไรก็ตามภายหลังพิธีเปิดยังได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาโดยตลอด

ทีมข่าว DNPnews กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด