• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ชี้แจงแนวทางหน่วยงานทั่วประเทศ เร่งกำหนดเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์เพื่อประกอบแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ 2562 และตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำกฎหมายลำดับรอง (ร่างพระราชกฤษฎีกา)  โดยมี นายอนันต์ ปิ่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 – 16 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขา ผู้อำนวยการส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ หัวหน้าป่าอนุรักษ์ที่มีพื้นที่ดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ เข้าร่วม ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาที่ดินเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเร่งรัดการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลตามที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมชี้แจงให้ผู้บริหารและหัวหน้าป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ให้ทุกพื้นที่ทำความเข้าใจกับราษฎร และคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้ทำการสำรวจแล้ว เพื่อนำมาจัดทำแผนในการจัดทำเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ อันเป็นการเตรียมการเพื่อการจัดทำแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาตามที่กฎหมายกำหนด ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนั้นจึงขอให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกพื้นที่ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพราะถือเป็นนโยบายสำคัญ อันจะเป็นเครื่องมือยืนยันให้ราษฎรเห็นว่า สามารถแก้ไขปัญหาที่ดิน อันเป็นปัญหาที่มีความขัดแย้งมานาน ให้สำเร็จได้ตามกฎหมายที่กำหนดได้

นายรัชฎา กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน เป็นปัญหาเร่งด่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชรับผิดชอบ ได้มีการดำเนินการตาม “แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์” ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ดำเนินการสำรวจการถือครองที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 240 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ต่อจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต้องเร่งรัดการจัดทำกฎหมายลำดับรอง เพื่อใช้ตรวจสอบคุณสมบัติ และกำหนดเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ รวมทั้งการจัดทำเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ เพื่อตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

นายอนันต์ ปิ่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการสำรวจการถือครองที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด ในพื้นที่ 227 ป่าอนุรักษ์ มีราษฎรถือครองที่ดิน จำนวน 316,560 ราย 468,256 แปลง เนื้อที่ประมาณ 4,273,726 ไร่ ต่อจากนี้จะได้ดำเนินการตรวจสอบและบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อให้ได้เขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ นำเสนอเพื่อตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ให้ราษฎรสามารถอยู่ได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยในช่วงนี้อยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายลำดับรอง ซึ่งการประชุมครั้งนี้จึงเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการเพื่อกำหนดเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ดังกล่าว ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด