• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ MOU ช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยว กับศูนย์เจ้าฟ้า จังหวัดกระบี่

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนาย
นิติพัฒน์ มงคลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์เจ้าฟัา จังหวัดกระบี่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
ช่วยเหลือ ดูแลนักท่องเที่ยว และอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายประกิต
วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ และนายศักดิ์ณรงค์ ภูสมที ผู้เชี่ยวชาญการจัดการประเมิน
สถานการณ์วิกฤติทางเรือ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การช่วยเหลือ ดูแลนักท่องเที่ยว และอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือ ดูแลนักท่องเที่ยว รวมทั้งยกระดับความปลอดภัยให้
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุทางทะเล และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เพิ่มมาตรการในการคุ้มครอง
ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมัในเขตอุทยานแห่งชาติ รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่น
และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ตรัง และสตูล อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในเรื่อง
ของความปลอดภัยทางทะเล

โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบเรือธำรงนาวาสวัสดิ์ 702 และเรือตะรุเตา 401 ในการ
สนับสนุนปฏิบัติภารกิจโดยศูนย์เจ้าฟ้า จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน
โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีระยะเวลา 10 ปี

ทีมข่าว DNP news กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด