• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมลงนาม MOU บริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า สืบสานพระราชดำริ ร.9

วันที่ 18 ตุลาคม​ 2564​ เวลา 10.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้ นายสมหวัง​ เรือง​นิ​วัติ​ศัย​ รองอธิบดี​ฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า สืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม​ ณ ห้องบัญชาการ ชั้น 2 อาคารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า สืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี การก่อตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสืบสานแนวพระราชดำริ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และเป็นการ “เทิด ด้วย ทำ” ซึ่งจะร่วมมือกันดำเนินการร่วมกัน 3 ด้าน คือ 1) ด้านพื้นฟูและอนุรักษ์ โดยร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการฟื้นฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) ด้านพัฒนาคน โดยร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาคนและ ชุมชน เพื่อขยายผลการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า สืบสานแนวพระราชดำริ ฯ อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบพึ่งตนเองให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชน 3) วิจัยและพัฒนา โดยร่วมกันศึกษา วิจัย และแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด