• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ “วันพระราชทานธงชาติไทย” พ.ศ. 2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำคณะผู้บริหารของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำโดย นายนรินทร์ ประทวนชัย นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วม ณ บริเวณลานหน้าเสาธงภายในกรมฯ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 โดยเรียกว่า “ธงไตรรงค์” ซึ่งการพระราชทานธงชาติไทย สะท้อนถึงความเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทั้งสถาบันชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด