• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นกำหนดพื้นที่อุทยานฯ ถ้ำผาไท (เตรียมการ) จังหวัดลำปาง

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการ) จังหวัดลำปาง จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการกำหนดเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการ) จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง โดยอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการ) เป็นพื้นที่เตรียมการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 448,933.43 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 5 อำเภอ 13 ตำบล ของจังหวัดลำปาง โดยที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการ) ได้ประสบปัญหาภัยคุกคามจากการลักลอบตัดไม้หวงห้ามและการบุกรุกพื้นที่ป่า และมีการดำเนินคดีเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนประกอบการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกำหนดพื้นที่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

สำหรับการกำหนดเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการ) จังหวัดลำปาง เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้คงอยู่ตามสภาพเดิม โดยเฉพาะทรัพยากรที่สำคัญ เช่น สัตว์ป่า พืชพรรณ และลักษณะธรรมชาติที่สวยงามเป็นพิเศษ เป็นประโยชน์ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมที่สำคัญรวมทั้งเพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์สูงสุด การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหรือนันทนาการของประชาชน เนื่องจากในพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เหมาะกับการใช้เป็นประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความสุขทั้งทางกายและทางจิตใจแก่ผู้เข้ามาเที่ยวชม เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าวิจัยทางธรรมชาติ เนื่องจากอุทยานแห่งชาติเป็นพื้นที่ที่ไม่ถูกรบกวนจึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าวิจัยด้านนิเวศวิทยา หรือการศึกษาวิจัยทางธรรมชาติ และเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้มีศักยภาพในการให้บริการทางนิเวศมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการกำหนดเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการ) จังหวัดลำปาง จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=34343 ระหว่างวันที่ 4 – 20 กันยายน 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด