• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ จับมือ กรมทะเลฯ ลงนาม MOU ศึกษาวิจัยฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินโครงการศึกษาวิจัย และการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ทางทะเล และพื้นที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมเป็นพยาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายอรรถพล กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีการประสานความร่วมมือในภารกิจด้านการสำรวจ ศึกษาวิจัย การอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังหญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ทางทะเล เช่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติสิรินาถ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและพื้นที่อื่น ๆ ทั้งฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน นอกจากนี้ยังมีภารกิจร่วมในด้านการจัดทำฐานข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระดำริ และโครงการอื่น ๆ รวมทั้งการร่วมกันพัฒนาบุคลากรในด้านการสำรวจ ศึกษาวิจัย และด้านอื่น ๆ มาโดยตลอด

โดยการร่วมลงนามระหว่างกรมอุทยานฯ กับกรมทรัพยากรทางทะเลฯ ในวันนี้เป็นการกระชับความร่วมมือและเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงานในการดำเนินโครงการศึกษาวิจัย และโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ทางทะเล และในพื้นที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมทั้งนำผลการวิจัยหรือข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการร่วมกันในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและประชาชน

ทั้งนี้จะร่วมกัน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และต่อยอดในการดำเนินโครงการศึกษาวิจัย และงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับนโยบายและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ในงานด้านการสำรวจศึกษาวิจัยและงานฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อผลักดันให้เกิดการนำผลงานไปดำเนินการเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด