• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นขยายพื้นที่ ‘อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่’ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ จังหวัดอุตรดิตถ์ พื้นที่ขยายเขตอุทยานแห่งชาติของอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมด 12 แปลง เนื้อที่รวม 95,681.195 ไร่ ในเขตท้องที่จำนวน 4 อำเภอ คือ อำเภอน้ำปาด อำเภอทองแสนขัน อำเภอท่าปลา และอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นพื้นที่ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชพรรณมากมาย และมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด อีกทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และมีพื้นที่ที่มีความสวยงามสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อพักผ่อนหย่อนใจได้ นอกจากนี้รอบแนวเขตพื้นที่ขยายเขตอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ ยังมีชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยและทำกิน โดยพึ่งพิงทรัพยากรในพื้นที่ขยายเขตอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ยังมีราษฎรบางส่วนที่ยังขาดจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้และทรัพยากรอันมีค่าของชาติในปัจจุบันและอนาคต

สำหรับขยายอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ ล่าสัตว์ เก็บหาของป่า และการจุดไฟเผาป่า การบุกรุกแผ่วถางยึดถือครอบครองพื้นที่ทำกินการขยายเขตพื้นที่ทำการเกษตร ทั้งยังรักษาสภาพพื้นที่ต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า พื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางมิให้ถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศให้ได้ร้อยละ 25% ของพื้นที่ประเทศ และเป็นการครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวให้การบริการจัดการการท่องเที่ยวและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน พัฒนาพื้นที่ที่มีความสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ถ้ำหินปูน จุดชุมวิวทิวทัศน์ และเพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในด้านการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะถิ่นไม้สัก ที่มีต้นสักใหญ่ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dhp.go.th/Content/nationalpark?contentld=31683 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด