• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เตรียมความพร้อมหน่วยงานทั่วประเทศ ต้อนรับ นทท.จากประเทศจีน

วันที่ 13 มกราคม 2566 นางรุ่งนภา พัฒน์วิบูลย์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมรับผู้เดินทางเข้าประเทศจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน โดยมี นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยานทั่วประเทศ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผ่านระบบ VDO Conference

ในการนี้ประธานที่ประชุมฯ ได้มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ โดยให้ ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว เน้นทำงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ทำงานเชิงรุก สร้างความเชื่อมั่น ความประทับใจให้นักท่องเที่ยว สำหรับการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ และเงินรายได้ ให้ดำเนินการ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สำหรับการเตรียมความพร้อมรับผู้เดินทางเข้าประเทศจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานนั้น กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีมาตรการและแนวทางดำเนินงาน ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1.ตรวจเอกสารรับรองการได้รับวัดซีนโควิด 19 และกำหนดให้ผู้เดินทางซื้อประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 2.ประชาสัมพันธ์มาตรการของไทยและคำแนะนำต่างๆ ให้กับผู้เดินทางก่อนเข้าประเทศไทย 3.เสริมสร้างความเชื่อมั่นโดยการสุ่มตัวอย่างตรวจสายพันธุ์และประเมินสถานการณ์เป็นระยะ 4.เตรียมความพร้อมระบบบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว 5.เน้นย้ำมาตรการป้องกันตนเองตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทย 6.ดำเนินการตามแนวทาง SHA และ SHA Plus 7.สื่อสารไปยังผู้ประกอบการ หรือผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวรับวัคซีนโควิดครบ 4 เข็ม

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีมาตรการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ด้านการดูแลทรัพยากร ธรรมชาติ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ โดยให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการควบคุมและจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว โดยใช้แอปพลิเคชัน QueQ เป็นเครื่องมือในการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยว (CC) ให้ดูแลทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติอย่างเข้มงวด พร้อมควบคุมความเร็ว/เสียงยานพาหนะ กิจกรรมอันตรายหรือรบกวน นักท่องเที่ยว และให้ปฏิบัติงานอย่างสุภาพ เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ให้ทุกอุทยานแห่งชาติรักษามาตรฐาน SHA / SHA+ ตามที่ได้รับ เน้นย้ำมาตรการป้องกันตนเองของเจ้าหน้าที่ (รักษาระยะห่าง /สวมหน้ากาก /ล้างมือ) ให้ประชาสัมพันธ์การซื้อประกันอุบัติเหตุในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (ภาคสมัครใจ)และ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ประชาสัมพันธ์มาตรการรวมถึงข้อควรปฏิบัติต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวทราบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด