• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สวนรุกขชาติ ความสัมพันธ์ ไทย-ลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมหารือทิศทางและแผนงานความร่วมมือระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดย นายบุญคำ วอระจิตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างทั้งกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทั้งสองประเทศ โดยเป็นไปตามบันทึกความเช้าใจระหว่างทั้งสองกระทรวงที่ได้ร่วมลงนามไว้เมื่อปี 2560 โดยมีประเด็นความร่วมมือที่สนใจรร่วมกัน อาทิ ความร่วมมือตามแนว BCG การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนโยบายการซื้อขายคาร์บอนระหว่างสองประเทศ เป็นต้น

จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สวนรุกขชาติความสัมพันธ์ ไทย-ลาว ณ โรงเรียนบ้านสมบูนนาซอน เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย นายบุญคำ วอระจิตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ความร่วมมือไทย – ลาว โครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติ ซึ่งเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย-ลาว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

สำหรับการจัดสร้างสวนรุกขชาติความสัมพันธ์ ไทย-ลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อจะกระชับมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีทั้งสองฝ่าย และเพื่อเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการดำเนินการจัดทำโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย-ลาวในเขตโรงเรียนมัธยมสมบูนนาซอน บ้านนาซอน เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด