• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

“รมว.วราวุธ” เปิดงานมหกรรม ทส. พบประชาชนฯ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ปชช.ร่วมงานคึกคัก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดงานมหกรรม ทส. พบประชาชน ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2565 ณ หน่วยฝูงบิน 416 กองทัพอากาศ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ออกร้านให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังปัญหา และรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้กล่าวว่า โครงการ “มหกรรม ทส. พบประชาชน” ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น 4 ครั้ง โดยครั้งแรกที่ผ่านมาจัดที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด และครั้งนี้คือครั้งที่ 2 จัดที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย และครั้งที่ 3-4 จัดที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม และภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี ตามลำดับ เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจถ่ายทอดความรู้ และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยมีเป้าหมาย เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี ๒๕๖๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โดยการควบคุม ป้องกัน พื้นที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่ และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้น และปลุกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน และการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัย ของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมีหน้าที่หลัก คือ การอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้มีสมดุลตามธรรมชาติ และให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนที่เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ์ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริใช้ศาสตร์การฟื้นฟูตามหลักธรรมชาติฟื้นธรรมชาติ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและราษฎรในพื้นที่สูงในการมีส่วนร่วมดูและระบบนิเวศ
นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการ เทคนิควิธี รูปแบบ การบริหาร จัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้งานวิจัย พัฒนาและต่อยอดสู่การเป็นนวัตกรรม ที่สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมดุล เพื่อการบริการของระบบนิเวศที่ยั่งยืน การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรและระบบนิเวศ และรวมถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการบริหารจัดการที่มุ่งประสิทธิผลสอดคล้อง กับแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชน ตลอดจนลดการทุจริต และการสร้างธรรมาภิบาลการบริหารงานภาครัฐ ทั้งภาวะการนำองค์กร กระบวนการทำงาน สมรรถนะบุคลากร การจัดการความรู้ การสร้างเครือข่าย การพัฒนาระบบบริหาร ที่มุ่งผลลัพธ์การทำงาน รวมทั้งการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม” นายวราวุธ กล่าวสรุป

กิจกรรม “มหกรรม ทส. พบประชาชน” ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อมพร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ หน่วยฝูงบิน 416 กองทัพอากาศ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ภายในงานจะมีนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกิจกรรมจากแต่ละหน่วยงาน คลินิก ทส. ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรับเรื่องราวร้องทุกข์ บูธแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเครือข่ายทั่วประเทศ กิจกรรมการแสดงของศิลปินท้องถิ่นรวมถึงการแสดงของศิลปินชื่อดังอีกด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด