• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นผู้แทนประเทศไทยร่วมประชุม GWP 2022 Annual Conference

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่าได้เป็นผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม Global 2022 Annual Conference ซึ่งจัดโดย กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ธนาคารโลก โปรแกรมการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และสาธารณรัฐเคนยา มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะผู้จัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก Global Wildlife Program และผู้แทนจากรัฐบาล รวม 21 ประเทศ รวมถึงพันธมิตรต่างๆ อีก 7 หน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสนอความก้าวหน้าของโครงการที่ประเทศต่างๆ ได้รับการสนับสนุนจาก GEF พร้อมด้วย นางใกล้รุ่ง พูลผล ผู้อำนวยการส่วนบริหารอนุสัญญา นายสดุดี พันธุ์ภักดี ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ และนางสาวดาราพร ไชยรัตน์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2565 – 4 พฤศจิกายน 2565 ณ กรุงไนโรบี เคนยา

สำหรับประเทศไทย นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ได้เข้าร่วม Directors dialogue ร่วมกับผู้อำนวยการและผู้บริหารจากอีก 5 ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนประเทศไทย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องความสำเร็จของประเทศไทยในการสร้างสมดุลระหว่างการค้าสัตว์ป่าที่ถูกกฎหมาย และการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย รวมถึงประเด็นความท้าทายที่ประเทศไทยให้ความสนใจ โดยเฉพาะประเด็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ นับจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ประเทศ และนานาชาติ ในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้เสนอความสำเร็จของโครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย เน้น งาช้าง นอแรด เสือโคร่ง และลิ่น ในประเทศไทย คือ แคมเปญการลดความต้องการสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด