• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นประกาศจัดตั้ง ‘อุทยานฯ อ่าวมะนาว-เขาตันหยง’ จ.นราธิวาส

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาตันหยง เนื้อที่เนื้อที่ประมาณ 15,010.34 ไร่ หรือประมาณ 24 ตารางกิโลเมตร ลักษณะทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่อ่าวมะนาว – เขาตันหยงบริเวณที่ติดอ่าวไทยมีลักษณะเป็นหาดทรายราบและหาดทรายราบสลับด้วยโขดหินน้อยใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิต และบริเวณถัดขึ้นเรื่อยมาจะเป็นที่ราบเชิงเขาจนถึงเนินเขา โดยมีชื่อเรียกว่า “เขาตันหยง” มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางที่ 293 เมตร ในบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาตันหยง มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่หาดอ่าวมะนาว น้ำตกธาราสวรรค์ เพื่อประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง มีลักษณะเหมาะสมที่จะกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง

อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง มีแหล่งนันทนาการรวม 3 แหล่ง ได้แก่ หาดอ่าวมะนาว เป็นหาดทรายสลับด้วยโขดหินโผล่น้อยใหญ่ซึ่งหินส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิตส่วนบริเวณถัดขึ้นมาจะเป็นที่ราบเชิงเขาจนถึงเชิงเขาในที่สุด กิจกรรมนันทนาการหลัก ๆ คือ ปิกนิก ชมทัศนียภาพ ตั้งค่ายพักแรม เล่นน้ำทะเล พักผ่อนในบรรยากาศที่สงบ เดินศึกษาธรรมชาติ ถ่ายรูปเช็คอิน น้ำตกธาราสวรรค์ เป็นน้ำตกขนาดเล็ก เป็นน้ำตกที่มีต้นกำเนิดจากภูเขาสูงในเขตพระราชฐานไหลลงสู่อ่าวไทยในเขตอุทยานแห่งชาติ (น้ำตกธาราสวรรค์นี้ จะพบเห็นได้เฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น) และจุดชมวิว มีลักษณะเป็นโขดหินขนาดใหญ่ที่สามารถขึ้นไปชมวิวมุมสูงของหาด อ่าวมะนาว กิจกรรมนันทนาการหลัก ๆ คือ ชมทัศนียภาพ พักผ่อนหย่อนใจ

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=30490 ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 12 ตุลาคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด