• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เน้นย้ำบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า แบบมีส่วนร่วม

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า แบบมีส่วนร่วม” โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปราม ด้านการประสานความร่วมมือ และเครือข่ายด้านการป้องกันและการมีส่วนร่วมด้านปฏิบัติการไฟป่า ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขาทุกสาขา เข้าร่วม ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราบ และควบคุมไฟป่า กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โดยการควบคุมป้องกัน พื้นที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่ และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ ด้วยกลยุทธการส่งเสริม กระตุ้น และปลุกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน และการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม ประจำปีทุกๆ ปี เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์และสภาพปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยโครงการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2565

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า การทำลายทรัพยากรป่าไม้ ทั้งด้านการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การลักลอบล่าและค้าสัตว์ป่า รวมถึงการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทำในลักษณะเป็นขบวนการโดยมีกลุ่มนายทุนผู้มีอิทธิพลสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ซึ่งการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ จึงเน้นย้ำการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้สถานการณ์การเกิดปัญหาการเกิดไฟป่า การบุกรุกทำลายป่าที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบุกรุกทำลายตลอดเวลา ในการนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า การบูรณาการด้านการมีส่วนร่วม และด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ได้บูรณาการในการปฏิบัติงานและมีผลต่อการหยุดยั้งปัญหาในด้านต่างๆให้ลดน้อยลงในที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด