• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

มอบใบประกาศ ‘พื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว’ ความภาคภูมิใจของชาว จ.เชียงใหม่

ด้วยความพิเศษของพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ พืชพรรณไม้ สัตว์ป่านานาชนิด รวมทั้งมีความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของชุมชนในท้องถิ่น โดยเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา องค์การ UNESCO ได้ประกาศให้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว รวมถึงพื้นที่บางส่วนของอำเภอเชียงดาว และอำเภอเวียงแหง เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบสำเนาใบประกาศพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับจากองค์การยูเนสโก ให้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อันเป็นเครื่องหมายของความสำเร็จและความภาคภูมิใจจากการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เลือกพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว เป็นพื้นที่นำร่องเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว หรือเรียกสั้นๆ ว่า BCG โมเดล นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลของมนุษย์กับธรรมชาติ ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประชาชนได้รับประโยชน์จากต้นทุนธรรมชาติ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ มาสู่ชุมชน ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า การดูแลรักษาพื้นที่ดังกล่าวโดยประชาชนจนทำให้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น และมีกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเหมาะสมที่จะมีการพัฒนาตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

จากความร่วมมือร่วมใจ ของการทำงานร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ จนทำให้องค์การยูเนสโก ยอมรับ และประกาศให้พื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว นับเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งที่ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่ แห่งแรกคือพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จากทั้งหมด 5 แห่งในประเทศไทย และ 738 แห่ง ทั่วโลก ถือเป็นความสำเร็จของการอยู่ร่วมกันของคนกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลอย่างแท้จริง

 

ทีมข่าว DNPnews กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด