• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ (โครงการชั่งหัวมัน) จ.เพชรบุรี

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพขรบุรี นายปวัตร์ นวะมะรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีฯ นายสว่าง กองอินทร์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม โดยมีกิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 1,000 ต้น กิจกรรมการจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้น จำนวน 10 แห่ง กิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ จำนวน 10,000 ตัว กิจกรรมฐานการเรียนรู้สำหรับเยาวชนและประชาชน ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดิมคือเรือนที่ประทับพลับพลาเขาดอกไม้ ซึ่งหน่วยงานได้ร่วมจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้ากระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ต่อมา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวัง ดำเนินการส่งมอบเรือนที่ประทับและอาคารบริวาร ทั้ง 6 หลัง รวมทั้งพลับพลาที่ประทับทรงงาน ศาลา 9 เหลี่ยม เนื้อที่ 19 ไร่ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดูแลและใช้ประโยชน์ทางราชการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเรือนที่ประทับเป็นอาคารนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับอาคารบริวารได้ปรับปรุงเป็นสถานที่ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ ที่ครบวงจรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โดยสามารถให้บริการด้านความรู้ การศึกษา ดูงาน และสถานที่สำหรับจัดอบรมให้แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ รองรับการจัดประชุมสำหรับ 100 คน และรองรับการจัดอบรมแบบพักค้างแรมได้ 60 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด