• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรม​อุทยาน​​แห่งชาติฯ ผ่อนคลายมาตรการท่องเที่ยว เน้นย้ำด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย

วันที่ 21 กรกฎาคม​ 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผย​ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่คลี่คลายลง ซึ่งรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่กับการคงดำเนินมาตรการที่จำเป็นสำหรับป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีประกาศลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง มาตรการในการรองรับนักท่องเที่ยวภายหลังการเปิดประเทศ ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการแหล่งท่องเที่ยว และแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน จึงยกเลิกประกาศดังกล่าว

ทั้งนี้ได้ออกประกาศฉบับใหม่ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โดยเน้นย้ำให้อุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง ยังคงยึดแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย โดยการรักษาความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลาง จุดที่มีการสัมผัสร่วม ห้องน้ำและห้องสุขา อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านพักหรือเต็นท์ที่ให้บริการแล้วอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และงดกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความแออัด​ และกำหนดมาตรการในการรองรับนักท่องเที่ยวโดยถือปฏิบัติตามมาตรการจังหวัดและที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีอุทยานแห่งชาติที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA จำนวน 153 แห่ง และ SHA Plus จำนวน 127 แห่ง ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่ใช้มาบริการต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด