• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายอภิรัฐ ทัดกลาง หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน

โครงการฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมป่าไม้ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น และเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดความตระหนัก มีความรู้ ความรับผิดชอบ เกิดทักษะชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด