• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รองอธิบดีฯ ‘สิทธิชัย’ มอบนโยบายสำนักฟื้นฟูฯ ย้ำเร่งสำรวจพื้นที่ปลูกป่ากักเก็บคาร์บอน

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ โดยมี นายอนันต์ ปิ่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ พร้อมด้วย นายอนุชิต รัตนสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และติดตามผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา และติดตามแผนงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการฏิบัติงานโดยเน้นย้ำการนำเอาข้อมูลจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนทำโครงการต่างๆ ในระยะยาว เพื่อเตรียมพร้อมในการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน (CSR) รวมถึงให้เร่งสำรวจพื้นที่เป้าหมายปลูกป่ากักเก็บคาร์บอน อีกด้วย

สำหรับ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ มีภารกิจในการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาและให้บริการข้อมูลด้านพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และพัฒนาระบบเตือนภัยในพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อให้พื้นที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู บำรุง และดูแลรักษา และมีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์ การป้องกันและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีองค์ความรู้ในด้านการฟื้นฟูและพัฒนาในพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด มีแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายที่ชัดเจน รวมถึงมีการพัฒนาที่สอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด