• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดี อส. บินตรวจสภาพป่าพรุควนเคร็ง ย้ำเป้าหมายสูงสุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุภาคใต้ โดยมี นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พร้อมด้วย นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) นายอลงกรณ์ เศรษฐเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) นายโกวิทย์ สันตจิตร ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) นายชาย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า นายอธิวรรณ์ บุญฤทธิ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ กองอำนวยการควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง สถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า ไฟป่าภาคใต้เป็นมลพิษทางอากาศซึ่งจะส่งผลกระทบถึงสุขภาพของประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา โดยป่าพรุมักจะเกิดไฟไหม้ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน ของทุกปี ซึ่งตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เน้นย้ำในเรื่องของการป้องกันเป็นเป้าหมายสูงสุด และการปราบปรามเป็นเป้าหมายรอง ซึ่งจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าในพื้นที่เพื่อไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติเสียหาย โดยการทำงานจะต้องมีการประสานงานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน หน่วยงานต่างๆ ต้องร่วมมือกัน แต่หากเมื่อเกิดไฟป่าก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที และปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งโดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกครั้ง พร้อมทั้งยังเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าใจกับประชาชนซึ่งพื้นที่ป่าพรุเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญในพื้นที่ ซึ่งหากประชาชนเข้าใจก็จะเกิดการมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกรักษ์หวงแหนป่าพรุก็จะไม่ทำให้เกิดไฟป่าขึ้น

สำหรับพื้นที่ของป่าพรุควนเคร็งในจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา รวมประมาณ 445,100 ไร่ โดยมีมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุ ได้แก่การรักษาระดับน้ำร่วมกับกรมชลประทาน การซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ การบำรุงรักษาแหล่งน้ำสำรอง การเฝ้าระวังและจัดทำแนวกันไฟ กิจกรรมทำปุ๋ยหมักลดเชื้อเพลิง การลาดตระเวน และการฝึกอบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างการมีส่วนร่วมมอบเงินอุดหนุนเครือข่าย โดยสถิติของการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ในช่วงปีงบประมาณ 2553-2564 มีการเกิดไฟป่ามากที่สุดจำนวน 330 ครั้งในปี 2553 และเกิดน้อยที่สุดจำนวน 1 ครั้ง ในปี 2564 ซึ่งในปัจจุบันจากการตรวจติดตามวัดระดับน้ำในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง เพื่อการจัดการรักษาระดับน้ำในพรุและประเมินความเสี่ยงในการเกิดไฟ พบว่ามีระดับน้ำเฉลี่ยที่ +0.52 เมตร จากพื้นผิวป่าพรุ

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้เป็นประธานตรวจเยี่ยมกำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้แก่ กองอำนวยการควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง สถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (เสือไฟ) เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า และเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งบินตรวจสอบสภาพทั่วไปบริเวณพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด