• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดี อส. ย้ำการทำงาน มุ่งสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ หนุนเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้สัมภาษณ์รายการ MMM Magazine on air ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.35 น. ถึงภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนโยบายการห้ามนำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ การดูแลสัตว์ป่าไม่ให้ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มาตรการการดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 รวมุถึงการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ณ ห้องชั้น 6 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติฯ

นายรัชฎา กล่าว่า “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ รวมถึงการป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดย “มุ่งเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ อส. หนึ่งเดียว เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข” โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการบริหารจัดการที่ยั่งยืน  มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและเป็นธรรม “No Gift Policy”

รวมถึงการมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีประเด็นสำคัญและเร่งด่วน  มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ” โดยการทำงานต้องครอบคลุมในทุกมิติ และนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด