• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ กำชับทุกหน่วยงานเร่งรัดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ตามเป้าหมาย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2564 ร่วมด้วย นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ และ ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฎิบัติการฯ (ตึก H.A. Slade) กรมอุทยานแห่งชาติฯ

โดยที่ประชุมพิจารณาเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ด้านปลูกป่า ผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ความพร้อมกล้าไม้ การจัดทําข้อมูลแปลงปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ปี 2563-2564 ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานได้รายงานผลดำเนินการปลูกป่าในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีปัญหาและอุปสรรคเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้บางพื้นที่ดำเนินการยังไม่ครบตามเป้าหมาย ซึ่งรองอธิบดีฯ ได้สั่งกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการปลูกป่าให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย และสั่งการให้สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ จัดเตรียมกล้าไม้ให้กระจายไปยังหน่วยงานในพื้นที่ให้ทั่วถึงด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด