• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทส. ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี ออก 9 มาตรการเข้มกำชับหน่วยงาน ‘ลดใช้พลังงาน’

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ภายหลังที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบาย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ให้ส่วนราชการรณรงค์ประหยัดพลังงาน ซึ่งไม่ต้องใช้งบประมาณ โดยให้ส่วนราชการลดการใช้พลังงาน ร้อยละ 20 น้ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละ 10 รวมทั้งส่งเสริม Work From Home ให้มากขึ้น และล่าสุด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ และอนุมัติเป็นหลักการให้หน่วยงานราชการดำเนินการตามข้อเสนอของกระทรวงพลังงานลดการใช้พลังงานร้อยละ 20 (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) พร้อมทั้งรายงานผลการประหยัดพลังงานผ่าน www.e-report.energy.go.th นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) จึงได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อเร่งยกระดับแผนปฏิบัติการลดการใช้น้ำ ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามมติ ครม. พร้อมกำชับให้หน่วยงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้กำชับทุกหน่วยงานให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานในทุกมิติ อย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ภายใต้แผนปฏิบัติการลดการใช้น้ำ ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการประชุม/สัมมนา หรือตรวจราชการแบบออนไลน์ ตลอดจนจัดซื้อรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงฯ จำนวน 5 คันด้วยกัน รวมทั้ง สนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก หรือ Work From Home อย่างเต็มความสามารถ อย่างน้อยร้อยละ 70 ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 โดยประสิทธิภาพของการดำเนินงานต้องคงเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิม

อีกทั้ง สั่งเข้ม เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำ พลังงานไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีอยู่เดิมอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นในทุกระดับ อาทิ ติดต่อราชการเส้นทางเดียวกันต้องไปด้วยกัน (Car Pool) เปิดปิดเครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร และลิฟต์ ตามกำหนดเวลาอย่างคร่งครัด อาทิ ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 26 องศาเซลเซียส เปิดใช้เวลา 08.50 น. ปิดเวลา 16.00 น. รวมทั้งปิดไฟช่วงพักเที่ยง ปิดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานเมื่อไม่ใช้งานสลับการใช้ลิฟต์ตามเวลาที่กำหนด ปิดก๊อกน้ำให้สนิท ตรวจสอบมิเตอร์น้ำและอุปกรณ์ใช้น้ำให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปี ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการประหยัดพลังงาน สานฝันสู่อนาคต

นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการเป็นไปอย่างเข้มงวดและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้มีการสั่งการให้หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับดูแล ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานทุก 2 เดือน พร้อมจัดทำรายงานและประเมินผลการใช้น้ำ ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง ตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด