• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.3 (บ้านโป่ง) ส่งหลักฐานเพิ่มเติมให้ ปปช. หลังพบออก นส.3ก ทับซ้อนเขตรักษาพันธุ์ฯสลักพระ

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 รายงานว่าตามที่ตนเองและนายไพทูรย์ อินทรบุตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก) จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ 251 ไร่ ที่ออกโดย มิชอบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ต่อสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยขอให้ตรวจสอบการรังวัดสอบสวนที่ดินตามคำขอตามใบจองในแปลงที่ดินดังกล่าวในปี พ.ศ.2518 และนายอำเภอเมืองกาญจนบุรีออกใบจอง (นส.2) ในแปลงที่ดินในปี พ.ศ.2519 และเปลี่ยนเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3) ซึ่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระในขณะนั้นได้รับรองว่าแปลงที่ดินดังกล่าวอยู่นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ และปี พ.ศ.2556 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามแทนนายอำเภอเมืองกาญจนบุรี ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก) แปลงที่ดินดังกล่าวทับซ้อนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในปี พ.ศ.2508 และทับซ้อนในเขตป่าถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ประกาศในวันที่ 31 ก.ค.2516บริเวณบ้านแก่งปลากด หมู่ที่ 5 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โดยหลังจากได้ยื่นหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในแปลงที่ดินดังกล่าวแล้วสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ขอให้ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ส่งเอกสารประกอบคำกล่าวหาเพิ่มเติม ทั้งนี้ คาดว่า สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการตรวจสอบ ไต่สวน และอาจชี้มูลความผิดและเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก) ที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ได้ไม่เกิน 2-3 ปี ตามที่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กำหนดกรอบระยะเวลาการไต่สวนไว้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด