• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

‘พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน’ ได้รับบรรจุบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

วันที่ 13 มกราคม 2565 นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีทรา จังหวัดกระบี่ ได้พิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมานั้น

นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ได้ลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลก แจ้งความประสงค์ของประเทศไทยที่จะนำเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลก ซึ่งเป็นไปตามกรอบอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และแนวทางการอนุวัตตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ก่อนที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดส่งเอกสารให้ศูนย์มรดกโลก

ที่มา : https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6573/

ล่าสุดพบว่าเว็บไซต์ของ ศูนย์มรดกโลก องค์การยูเนสโก ได้เผยแพร่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของประเทศไทย ซึ่งพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) เพื่อเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก ตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการมรดกโลก ต่อไป

สำหรับ พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ที่นำเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลตลอดชายฝั่งทะเลอันดามันที่อยู่ตอนบนของคาบสมุทรไทย ในเขตจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 6 อุทยานแห่งชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ รวมไปถึงพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนอง และพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ซึ่งเป็นองค์ประกอบของนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย 3 นิเวศภูมิภาค (Ecoregion) ที่สำคัญ คือ นิเวศภูมิภาคป่าชายเลนและกลุ่มเกาะชายฝั่งนิเวศภูมิภาคหมู่เกาะทะเลลึก และนิเวศภูมิภาคชายหาดและป่าสันทรายชายฝั่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด