• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทส. ผลักดันกฎหมายลูก พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 เผยเตรียมประกาศใช้ 8 ฉบับ

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยที่ประชุมครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองประกอบ พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 12 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ กฎหมายลำดับรองที่ต้องเสนอเข้า ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ร่างกฎกระทรวงการแบ่งเงินค่าบริการและค่าตอบแทนในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภายในอุทยานแห่งชาติ และร่างประกาศกระทรวง ว่าด้วยโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ

ขณะที่ส่วนที่สอง คือ กฎหมายลำดับรองประกอบ พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้วสามารถประกาศให้มีผลบังคับใช้ได้ต่อไป จำนวน 8 ฉบับ ได้แก่ ร่างประกาศกระทรวงการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการกำหนดพื้นที่ การขยาย หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ ร่างระเบียบกรมอุทยานฯ ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทำการในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติ ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการเรียกเก็บและการยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทน และอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทน ในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการนำส่ง การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ร่างประกาศฯ ว่าด้วยการกำหนดมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการอยู่อาศัยหรือทำกินตามโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ เพื่อการดำรงชีพอย่างเป็นปกติธุระ และร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล ในเขตพื้นที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นายวราวุธ กล่าวว่า กฎหมายทั้งหมดนี้ คำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก บนหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเพื่อลดความขัดแย้ง และรักษาพื้นที่ป่าไม่ให้ลดน้อยลง ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินและพี่น้องประชาชนที่ได้อยู่อาศัยหรือทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติ สามารถอยู่อาศัยและทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเกื้อกูลธรรมชาติ และได้รับความช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบร่างนโยบายการจัดการสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) นโยบายด้านการอนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้มีชีวิต 2) นโยบายด้านการวิจัยและการดำเนินงานพันธกรณีตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ 3) นโยบายด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ นันทนาการ และสุขอนามัย 4) นโยบายด้านการคุ้มครองพื้นที่และความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ 5) นโยบายด้านการคุ้มครองพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมรดกทางวัฒนธรรม 6) นโยบายด้านการบังคับใช้กฎหมาย และ 7) นโยบายด้านการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย ตลอดจนเห็นชอบในหลักการให้กรมอุทยานฯ ดำเนินการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ บริเวณวัดพระบาทภูเก้า ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภูได้ขอกันพื้นที่วัดออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตามที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 12 ฉบับ เตรียมประกาศใช้ 8 ฉบับ อีก 4 ฉบับเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พร้อมกันนี้ยังได้ขอบคุณอนุกรรมการฯ ที่ได้ช่วยพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรองทั้งหมด ให้สำเร็จลุล่วงภายใต้กรอบระยะเวลาที่จำกัด อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด