• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ จับมือเครือข่ายเพื่อสัตว์ป่า เติมเต็มสมดุล หัวใจผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย อุทยานแห่งชาติทับลาน ร่วมกับ เครือข่ายเพื่อสัตว์ป่า (Wildlife Guardian Alliance) จัดกิจกรรมบำรุงรักษาแปลงหญ้าอาหารช้างป่า และสัตว์ป่า ในพื้นที่เขตจัดการเป้าหมาย (82,412 ไร่) ปฏิบัติการแนวเชื่อมต่อเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่งและสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยกำหนดภารกิจตลอดฤดูฝนนี้ ในการบำรุงรักษาและฟื้นฟูแปลงหญ้าอาหารสัตว์ป่า และแหล่งน้ำ ที่ได้ดำเนินการไว้เดิม จำนวน 600 ไร่ ในพื้นที่เขตจัดการย่อยฟื้นฟูถิ่นอาศัยและอาหารสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติทับลาน สร้างพันธมิตรในพื้นที่หมู่บ้านติดแนวเขตอุทยานฯ รวมถึงชุมชนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติทับลาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์ป่า รวมทั้งระบบนิเวศป่าไม้ โดยอุทยานแห่งชาติทับลาน และเครือข่ายเพื่อสัตว์ป่า ได้มีการจัดหาเมล็ดพันธุ์หญ้า หว่านเพิ่มเติมในพื้นที่ และจัดหน่อกล้วยป่า และกล้าพันธุ์ไผ่ ปลูกเสริมธรรมชาติ ในพื้นที่เป้าหมายมที่กำหนด และมีการลำเลียงน้ำ ผ่านระบบกาลักน้ำ เพื่อดึงน้ำจากที่สูงสู่ที่ต่ำ และดึงน้ำจากตาน้ำธรรมชาติ ลงสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อให้ช้างป่าและสัตว์ป่าทั่วไปได้ใช้กินตามธรรมชาติ และลดการออกนอกพื้นที่อุทยานไปหากินในพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน

โดยปฏิบัติการเชิงรุกในการทำงานร่วมกับพันธมิตรการอนุรักษ์ และมีการกำหนดตัวชี้วัดสำคัญ ลำดับแรกคือ มีระบบการเฝ้าระวังการล่าเสือโคร่งในพื้นที่ใจกลางมรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า ทั้งเชิงรับและรุก ตัวชี้วัดลำดับที่สอง คือการส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่อาศัยและหากินของเสือโคร่ง และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ บริเวณแนวเชื่อมต่อผืนป่าเพื่อสัตว์ป่า ตัวชี้วัดลำดับที่สาม คือการลดลงของเหตุการณ์ช้างป่าและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ออกไปหากินในพื้นที่เกษตรกรรม แหล่งอาหาร โป่ง แหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดลำดับสุดท้ายคือการเพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือน ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมชนที่เป็นมิตรต่อสัตว์ป่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด