• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นเพิกถอนอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า (บางส่วน) จ.พัทลุง

วันที่ 2 มกราคม 2567 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า จังหวัดพัทลุง จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติอุทยานเขาปู่ – เขาย่า จังหวัดพัทลุง เนื้อที่ประมาณ 1,513.45 บริเวณที่ทับซ้อนกับนิคมสร้างตนเองควนขนุน

โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ที่ สม 0006/225 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 แจ้งว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่าทับที่ดินทำกินของราษฎร และทับซ้อนพื้นที่ในเขตนิคมสร้างตนเองควนขนุน อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยคณะกรรมการสิทธิมมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ดินบริเวณนิคมสร้างตนเองควนขนุน ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นนิคมสร้างตนเองตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกำหนดบริเวณที่ดินดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ การกำหนดเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า จึงขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ และส่งผลให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองควนขนุนเสียสิทธิที่จะได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 จึงมีมติให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาเพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า บริเวณที่ทับซ้อนกับนิคมสร้างตนเองควนขนุน ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

สำหรับการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า กับนิคมสร้างตนเองควนขนุน และประชาชนที่ทำกินในพื้นที่ทับซ้อนสามารถทำกินได้ตามวิถีปกติ ไม่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และไม่เสียสิทธิที่จะได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดิน เพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ซึ่งเป็นเอกสารที่สามารถนำไปขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า จังหวัดพัทลุง จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=35587 ระหว่างวันที่ 8 – 22 มกราคม 2567

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด