• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อส. รับนโยบายข้อสั่งการ รมว.ทส. ปรับแผนตรึงพื้นที่ เร่งจัดระเบียบการเลี้ยงสัตว์และเก็บหาของป่าแก้ปัญหาไฟป่าลด PM 2.5

วันที่ 14 กันยายน 2566 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ด้านไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าเนื่องจากการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติ ของพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาไฟป่า ลด PM 2.5
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้จัดโครงการสัมมนาการแก้ไขปัญหาไฟป่า เนื่องจากการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยข้าราชการจากหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง และหัวหน้าหน่วยงานพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมไฟป่า รวมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน โครงการสัมมนาการแก้ไขปัญหาไฟป่า เนื่องจากการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีที่มาจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ และพื้นที่ใกล้เคียง มีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ตลอดจนก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งสาเหตุของการเกิดไฟป่าในประเทศไทยนั้น เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น เช่น การเผาเตรียมพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่ติดต่อกับแนวป่า แล้วลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การเผาป่าเพื่อเก็บหาของป่าและล่าสัตว์ รวมถึงการเผาป่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์ เป็นต้น
จากการถอดบทเรียนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าทั้งในระดับพื้นที่ และระดับกรม ทำให้ทราบว่าการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าเพิ่มขึ้น ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานในพื้นที่ ด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เนื่องจากการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ รวมทั้งเพื่อหาแนวทางและกำหนดกรอบในการดำเนินการป้องกัน สกัดกั้น ไม่ให้เกิดการเผาป่าเพื่อเป็นพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผลตามแผนและนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติฯ
นายอรรถพลฯ ยังกล่าวอีกว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไว้ 5 ประการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ยุทธศาสตร์การป้องกันไฟป่า ยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อเพลิง ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน และยุทธศาสตร์การดับไฟป่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่การแก้ไขปัญหาต้นเหตุหลักของการเกิดไฟป่า ในที่ประชุมสัมมนาดังกล่าวได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยเน้นยุทธวิธีการตรึงพื้นที่ ได้แก่ การควบคุมไฟ การควบคุมความเสียหายมิให้ขยายลุกลามบานปลายจนเกิดความรุนแรง และการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ราษฎรที่เข้าไปในพื้นที่ป่า เพื่อเก็บหาของป่า หรือการนำปศุสัตว์เข้าไปเลี้ยงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตลอดจนบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้มีการปรับแผนยุทธวิธีจัดชุดลาดตระเวนไฟป่าร่วมกับชุมชน เพื่อตรึงพื้นที่ก่อนถึงฤดูไฟป่า และเข้าถึงจุดเกิดไฟได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การจัดประชุมสัมมนาการแก้ไขปัญหาไฟป่า เนื่องจากการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2566 จึงถือเป็นการขานรับนโยบายข้อสั่งการของพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดระเบียบการเลี้ยงสัตว์และเก็บหาของป่า เป็นการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ลด PM 2.5 ให้สอดรับกับการแถลงนโยบายของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด