• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ประชุม จนท.การอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุ่งประสิทธิภาพนโยบายการอนุรักษ์

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อบุคลากรสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยมี นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีฯ นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ นายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) นายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการส่วนฯ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหน้าศูนย์ฯ และหัวหน้าหน่วยงานสนาม สังกัดสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ และสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขาทุกสาขา เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี
นายอรรถพล เจริญชันษา อทช.รรท.ออส. กล่าวว่า พื้นที่อนุรักษ์ คือป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่จะต้องเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร สิ่งสำคัญที่จะทำให้การอนุรักษ์ดินและน้ำได้ผลก็คือการปฏิรูปการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินต้นน้ำ ทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 2 ซึ่งจะแก้ไขปัญหาหลายด้าน ทั้งเรื่องของปริมาณน้ำคุณภาพน้ำ เรื่องของไฟป่า ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินก็ต้องมีน้ำเพียงพอ ทุกท่านจึงควรทราบว่าพื้นที่ต้นน้ำของท่านที่เป็นแกนหลักอยู่จุดไหน สามารถกักเก็บน้ำและปล่อยน้ำได้เท่าไหร่ ปริมาณที่ไหลออกมามันมีเท่าไหร่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำให้ประสบผลสำเร็จ อันจะส่งผลให้ระบบนิเวศต้นน้ำยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ จึงนับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดี ที่สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น เพื่อรับทราบนโยบายด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำไปสู่การปฏิบัติตลอดจนได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ การทำงานตามหน้าที่และการให้บริการระบบนิเวศต้นน้ำ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่เอื้ออำนวยน้ำที่ดีทั้งปริมาณและคุณภาพ และมีระยะเวลาการไหลของน้ำที่เหมาะสม นับเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวมของประเทศต่อไป
นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กล่าวว่า โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ตลอดจนได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำในสังกัดสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา รวมทั้งสิ้น 317 คน มีการบรรยาย การอภิปรายในเวทีเสวนา และการแบ่งกลุ่มสัมมนาภาคบรรยาย ประกอบด้วย หัวข้อ มุมมองและประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ บทบาทภาคป่าไม้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคาร์บอนเครดิต และบริบทการจัดการลุ่มน้ำประเทศไทยสู่ความท้าทายในอนาคต
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด