• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 15

วันที่ 14 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ สืบสาน รักษา และ ต่อยอด ป่าเล็กในเมืองใหญ่” ครั้งที่ 15 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) นายพิชิต สมบัติมาก รอง ปกท.ทส นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่ง สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสว่าง กองอินทร์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ คณะผู้บริหารหน่วยงานภาคี 26 องค์กร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ในการนี้กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ได้จัดนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริต่าง ๆ มาดำเนินงานเพื่อการสงวน รักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปสู่การใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “นกเงือก อัญมณีแห่งผืนป่า” ประกอบด้วยหัวข้อ 1. พระทรงเป็นนักอนุรักษ์ดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสัตว์ป่า โดย World Wildlife Fund ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัตรเทิดพระเกียรตินักอนุรักษ์ดีเด่นด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2529 2. นกเงือก : บทบาทและความสำคัญ 3. นกเงือก : ถิ่นที่อยู่และอาหาร
4. นกเงือก : การเดินทางของนกเงือกกรามช้าง นำเสนอผ่านบอร์ดนิทรรศการ การบรรยาย แบบจำลองนกเงือก และการสร้างรังเทียมเพื่ออนุรักษ์นกเงือกในธรรมชาติ

งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ สืบสาน รักษา และ ต่อยอด ป่าเล็กในเมืองใหญ่ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจและ โครงการพระราชดำริต่าง ๆ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านการจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ตามแนวพระราชดำริ อาทิ เรื่อง “สืบสานพระราชปณิธานสู่ข้าวไทย.. รักษาไว้ให้ยั่งยืน” จากกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นิทรรศการ เรื่อง “กุ้งสมเด็จ…จากพระมหากรุณาธิคุณ สู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา” จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นิทรรศการ เรื่อง “ช้างไทย” จากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นิทรรศการโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้มีการประกวดพันธุ์ไม้ 8 ชนิด ได้แก่ บอนสี แก้วกาญจนา โกสน โป๊ยเซียน ชวนชม หน้าวัวใบ ลิ้นมังกร และพญามังกร โดยสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย การประกวดปลากัด กิจกรรมการประมูลพันธุ์ไม้ ที่สำคัญในงานได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โครงการในพระองค์ อาทิ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ โครงการหลวง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มาจัดนิทรรศการและนำผลิตผล มาจำหน่ายให้ประชาชนด้วย ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการโครงการพระราชดำริ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ผลิตผลจากโครงการพระราชดำและเกษตรกร ได้ในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ สืบสาน รักษา และ ต่อยอด ป่าเล็ก ในเมืองใหญ่” ระหว่างวันที่ 10 -15 สิงหาคม 2566 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด