• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิดงาน สีสรรพรรณไม้ ครั้งที่ 14 เทิดไท้บรมราชินีนาถ

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ “30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา” ครั้งที่ 14 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ในการนี้ นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่ง สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสว่าง กองอินทร์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โดย กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้จัดนิทรรศการ “คนอยู่กับป่า อย่างเกื้อกูลกัน” นำเสนอผลงานของโครงการพระราชดำริที่ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร และทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งเป็นสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาบนพื้นที่สูงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และช่วยดูแลรักษาป่าไปพร้อม ๆ กัน เป็นไปตามพระราชประสงค์ที่จะให้คนกับป่า อยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลกัน ด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทำให้คนไทย อิ่ม-อุ่น และร่มเย็น รวมถึงการแสดงผลสำเร็จของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ จัดแสดงผลิตภัณฑ์ พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ เช่น กาแฟ น้ำหม่อน ชา ฯลฯ และแจกกล้าไม้ 2 ชนิด ได้แก่ ชะมาง และคำรอก (ตานกกดน้อย) ชนิดละ 200 ต้น

สำหรับงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมีเพื่อปวงประชา” ระหว่างวันที่ 10 – 15 สิงหาคม 2565 โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี ที่พระราชทานสวนแห่งนี้ให้ปวงประชา เป็นสถานที่พักผ่อน เป็นปอดใหญ่ใจกลางเมือง สำหรับหายใจอากาศบริสุทธิ์ เป็นสวนป่า สวนดอกไม้นานาพรรณ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนา ให้สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่เยาวชนและประชาชนสามารถ มาศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้าอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด