• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประเทศไทย ร่วมประชุมอาเซียนอนุสัญญา CITES บังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและพืชป่า ครั้งที่ 18 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566  นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ในนามหัวหน้าคณะ (Head of Delegation) ทำหน้าที่ประธานการประชุม (Chairperson) คณะทำงานอาเซียนด้านอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า ครั้งที่ 19 (19th ASEAN Working Group on CITES and Wildlife Enforcement: AWG-CITES and WE)  พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมศุลกากร และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ชั้น 11 อาคารสืบ นาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติฯ

โดยการประชุมครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2566 โดยสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศเจ้าภาพ (Host country) มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และติมอร์ – เลสเต ในฐานะผู้สังเกตการณ์ (Observer) ผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ทำหน้าที่เลขานุการ ผู้แทนองค์กรพันธมิตร ได้แก่ CITES Secretariat, SEAFDEC, ASEAN-USAID PROSPECT, TRAFFIC Southeast Asia, ACB, WWF, UNEP, UNODC, World Organisation on Animal Health (WOAH)  และองค์กร Environmental Investigation Agency

อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ทั้งสิ้นจำนวน 12 วาระ ที่สำคัญ ได้แก่ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกรอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านป่าไม้ อนุสัญญา CITES และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า รายงานผลการประชุมคณะทำงานอาเซียนฯ ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES (Standing Committee: SC) คณะกรรมการด้านสัตว์ (Animals Committee: PC) และคณะกรรมการด้านพืช (Plants Committee: PC) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการความร่วมมืออาเซียนด้านอนุสัญญาไซเตสและการบังคับใช้กฎหมาย พ.ศ. 2564 – 2568 (PoA 2021-2025)

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบสรุปเชิงนโยบายด้านการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อจากการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายผ่านหลักการสุขภาพหนึ่งเดียว (Policy Brief on Prevention of Zoonotic Diseases from Illegal Wildlife Trade through a One Health Approach) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านป่าไม้ (ASEAN Senior Officials Meeting on Forestry: ASOF) พิจารณาเห็นชอบต่อไปอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด