• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รอง ออส. ปล่อยกำลังพลบูรณาการปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควนเคร็ง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควนเคร็ง 2566 โดยมี นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พร้อมด้วย นายเพิ่มศักดิ์ คงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกิตติพงษ์ รองเดช นายอำเภอเชียรใหญ่ นายภูษิต หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า นายสัญญา สังวังเลาว์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ.5 ชุดปฏิบัติการบิน ศทอ.สป.ทส พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม ณ กองอำนวยการควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง

โดย รอง ออส. ได้รับฟังสรุปสถานการณ์ป่าพรุควนเคร็ง ในปัจจุบันได้มีการเตรียมการรักษาระดับน้ำในป่าพรุไม่ให้ลดลง โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากกรมชลประทาน จำนวน 23 จุด รวม 24 เครื่อง (ติดตั้งไปแล้ว 18 จุด) และได้เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี 2566 จากนั้น รอง ออส. ได้มอบแนวทางปฏิบัติโดยเน้นย้ำ 1.การรักษาระดับน้ำ ให้มีการสูบน้ำเข้าป่าพรุอย่างต่อเนื่องเป็นประจำวัน 2.เพิ่มความถี่ในลาดตระเวนตรวจตรา และประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ เช่น โดรน เพื่อตรวจหาไฟได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที 3.สร้างมวลชนสัมพันธ์ และให้กำลังพลเฝ้าระวัง เข้าประจำจุดหรือชุมชนที่มีความเสี่ยงในการลักลอบเผาป่า

จากนั้น รอง ออส. ได้ตรวจเยี่ยมและปล่อยแถวกำลังพลเตรียมพร้อมสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ซึ่งประกอบด้วย กำลังพลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่าย อส.อส. รวมถึงมอบแนวทางปฏิบัติ โดยเน้นย้ำว่าชุมชนและเครือข่ายมีความเสียสละและสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันไฟป่า จึงขอให้ร่วมมือร่วมใจในการรักษาป่าพรุสืบไป และได้พูดคุย มอบขวัญกำลังใจและเสบียงอาหารแก่กำลังพลและเครือข่าย จากนั้น รอง ออส. และคณะได้เดินทางเข้าพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง เพื่อชมการสาธิตการควบคุมไฟป่าตามแผนเผชิญเหตุการณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด