• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ รับฟังความเห็นในการขยาย ‘อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว’ จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จังหวัดมุกดาหาร จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ 1,744.18 ไร่ จำนวนแปลง 14 แปลง ในท้องที่ตำบลป่าไร่ ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล ท้องที่ตำบลนาอุดม ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย และท้องที่ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร

สำหรับการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จังหวัดมุกดาหาร ต้องการกำหนดพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายเพิ่มมากขึ้นให้เป็นอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว เพื่อคุ้มครอง รักษา และอนุรักษ์ไว้ ซึ่งสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า ทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดจน ดิน น้ำ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หายากและป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ำท่วมและการพังทลายของดินเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และนันทนาการของประชาชนอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จังหวัดมุกดาหาร จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dhp.go.th/Content/nationalpark?contentld=32102 ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด