• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นขยายพื้นที่ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายอุทยานแห่งชาติจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าสมบูรณ์ให้เป็นพื้นที่ป่า อนุรักษ์ตามกฎหมาย ที่กำหนดให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ จึงได้มีการสำรวจพื้นที่ป่าที่ยังคงมีสภาพป่าสมบูรณ์ เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการประกาศเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายเพิ่มเติม อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ทำการสำรวจพื้นที่ป่าสมบูรณ์ที่มีแนวเขตเชื่อมต่อกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 28,449.73 ไร่

สำหรับขยายอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งแยกออกคือ 1. ในพื้นที่ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ท้องที่ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 167.51 ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ที่ ภจ.6 (แก้งเรือง) 2. ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบุณฑริก ท้องที่ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 28,282.22 ไร่ เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 8 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ทำการสำรวจพื้นที่ป่าสมบูรณ์ที่เป็นแนวเขตเชื่อมต่อจากพื้นที่ที่ได้มีการกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย เนื้อที่รวมประมาณ 28,449.73 ไร่

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dhp.go.th/Content/nationalpark?contentld=31757 ระหว่างวันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด