• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2565  “Save World Save Wildlife” 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างเวลา 14.00 -22.00 น. ภายใต้แนวคิดหลัก “Save World Save Wildlife” โดยมีนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. และประชาชน เข้าร่วมฯ ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

นายยุทธพล กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากการกำหนดพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า การส่งเสริมการศึกษาวิจัย การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อนำสัตว์ป่ากลับคืนถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ผลักดันการออกกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 การจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมไปถึงการส่งเสริมและการเร่งแก้ไขปัญหาระหว่างคนกับสัตว์ป่าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ปลอดภัย เป็นมิตร และสามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ รวมทั้งรัฐบาลได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำแผนการจัดการสัตว์ป่า 20 ปี ซึ่งจะทำให้การอนุรักษ์สัตว์ป่ามีแนวทาง วิธีการดำเนินงาน และเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ใน “วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ” ปี 2565 ถือเป็นโอกาสพิเศษที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่า ภายในงานมหกรรม ทส. พบประชาชนฯ ประจำภาคใต้ ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิดหลัก “Save World Save Wildlife” เพื่อให้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึงสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัยโดยภายในงานมีนิทรรศการเกี่ยวกับสัตว์ป่าที่น่าสนใจ ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นิทรรศการพื้นที่อนุรักษ์ที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่า การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่า กรณีทำหมันลิง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ร่วมเล่นเกม รับของรางวัลมากมายจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และหน่วยงานต่าง ๆ อีกมากมาย

ทั้งนี้นอกจากนิทรรศการและกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 2565 แล้วยังสามารถร่วมชมและร่วมกิจกรรมในงานมหกรรม ทส. พบประชาชน ครั้งที่ 4 “มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต จิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ในวันและเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ยังมีการถ่ายทอดพิธีเปิดวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2565 ผ่านเพจเฟซบุ๊ก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด