• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ลดขั้นตอน เอกสาร เพิ่มช่องทางแจ้งค้า-ครอบครองสัตว์ป่า อำนวยความสะดวก ปชช.

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ที่ให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ออกแนวทางปฏิบัติเพื่อลดขั้นตอนการขออนุญาตค้าและครอบครองสัตว์ป่าและซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ ซึ่งเดิมผู้แจ้งครอบครองจะต้องดำเนินการยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆด้วยตนเอง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ทำให้การออกใบอนุญาตล่าช้า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ปรับลดขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าว รวมทั้งลดการใช้เอกสารหลักฐานในการยื่นให้เหลือตามความจำเป็นเท่านั้น ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น


โดยการยื่นขออนุญาตให้ส่งเอกสารการขออนุญาตได้ทางไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชน หรือยื่นด้วยตนเองได้ที่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต่างจังหวัด ยื่นได้ที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 หรือสาขาทุกสาขา นอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติฯ กำลังดำเนินการเพิ่มช่องทางเพื่อให้ประชาชนยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ได้อีกด้วย


สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขออนุญาต เมื่อปรับลดเอกสารแล้วนั้น ประกอบด้วย หนังสือแจ้งความประสงค์ บัญชีแสดงชนิดและจำนวนสัตว์ป่า และสำเนาใบอนุญาตเพาะพันธุ์สัตว์ป่าฯ (สป.9) สำหรับผู้ที่ซื้อสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์และนำไปครอบครองให้ยื่นขออนุญาตครอบครองสัตว์ป่าฯ โดยใช้เอกสาร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำนาบัตรข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ คำขอรับใบอนุญาต หลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง (หนังสือกำกับการจำหน่าย) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ แผนที่สถานที่ครอบครอง หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ภาพถ่ายสถานที่ครอบครองสัตว์ป่า และภาพถ่ายชนิดของสัตว์ป่าที่มีเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่า กรณีหากมีเหตุอันควรสงสัย เช่น ชนิด จำนวน เครื่องหมาย เจ้าหน้าที่อาจลงพื้นที่ตรวจสอบหรือตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลข 0 2579 4621 หรือ 0 2579 6666 ต่อ 1632

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด