• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ฯ​ รับฟังความเห็นร่าง ม.121 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

วันที่​ 19​ ตุลาคม​ 2565​ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดี​กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช​ เปิดเผย​ว่า​ กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดโครงการอนุรักษ์​และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. …. ทางระบบกลางทางกฎหมาย​ โดยร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ​สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จึงต้องเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านระบบกลางทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562​ และกฎกระทรวงกำหนดร่างกฎที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ พ.ศ. 2565

โดยมาตรา 121 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 บัญญัติว่า ในกรณีที่รัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายในการช่วยเหลือ ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินและได้อยู่อาศัยหรือทำกินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่มีการประกาศกำหนดมาก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยมิได้สิทธิในที่ดินนั้น เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น เพื่อจัดทำโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จึงจำเป็นต้องออกพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว

จึงขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวช้อง และประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายใน​เขต​รักษา​พันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ…. ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย โดยมีระยะเวลารับฟัง​ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTExOURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด