• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ถอดบทเรียน (AAR) การป้องกันไฟป่าในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) ในการปฏิบัติงานป้องกันและดับไฟป่า ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเกาะคาบุรี ลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี นายภูษิต หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สปฟ. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ พร้อมนี้มี นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายโยธิน จงบุรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐในท้องที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) ในการปฏิบัติงานป้องกันและดับไฟป่า ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินกิจกรรม การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และ PM 2.5 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และถอดบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมาร่วมกันจากทุกภาคส่วน และนำไปปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภารกิจการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของแต่ละหน่วยงานในปีถัดไป

ผู้เข้ารับการสัมมนาครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสังกัดส่วนควบคุมไฟป่า และหัวหน้าหน่วยงานควบคุมไฟป่า ในสังกัดสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และหัวหน้าหน่วยงานควบคุมไฟป่า ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 – 16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด