• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับ CPAC ลงนาม MOU ลุยปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการปลูกฟื้นฟูป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) โดย นายชนะ ภูมี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดยมี นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายอนันต์ ปิ่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ นายณัฐ โก่งเกษร ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ Hall 4 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 10 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครฯ

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) ในการปลูกฟื้นฟูป่าอนุรักษ์และบำรุงรักษาป่า เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศผืนป่า สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่และการจัดการป่าอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพป่าในการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้และพื้นที่ป่า รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในการปลูกและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ รวมถึงการสนับสนุนประโยชน์ร่วมด้านอื่น ๆ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมบูรณาการการดำเนินงานปลูกฟื้นฟูปาอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และป้องกันไฟป่า

โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นผู้สนับสนุนด้านข้อมูล การจัดหาพื้นที่และการประสานงานชุมชน เจ้าหน้าที่ประจำแปลงปลูกป่า ตลอดจนอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ตามแนวทางการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ กำหนด ร่วมสนับสนุนและพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนด้านเศรษฐกิจ และยังสนับสนุนงานวิจัยด้านป่าไม้ และงานวิจัยด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยเฉพาะด้านการเจริญเติบโตและปริมาณการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้และพื้นที่ป่า พร้อมร่วมแบ่งปันข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลเทคนิค การบริหารจัดการข้อมูลปลูก และบำรุงรักษาป่าที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแบ่งปันปริมาณคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ซึ่ง กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะจัดทำแผนและดำเนินงานสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าอนุรักษ์ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพเพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด