• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทส. จับมือ กยศ. จัดโครงการ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” สร้างจิตสาธารณะให้คนรุ่นใหม่

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” ระหว่าง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จับมือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยาน โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนโยธี) กรุงเทพฯ

โครงการ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” เป็นโครงการที่กองทุนดำเนินการ เพื่อเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจะนับเป็นกิจกรรมจิตสาธารณะของผู้กู้ยืม กยศ. โดยการปลูกต้นไม้ 1 ต้น นับเป็นจิตสาธารณะได้ 2 ชั่วโมง โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยหน่วยงานกรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งสถานศึกษาสามารถขอรับพันธุ์กล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้   หรือสถานีเพาะชำกล้าไม้ ในสังกัดเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ กองทุนเป็นหน่วยงานภาครัฐในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ผ่านสถานศึกษามากกว่า 4,000 แห่ง โดยมีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษามากกว่า 600,000 ราย ซึ่งกองทุนได้กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ทุกระดับการศึกษา ต้องทำกิจกรรมจิตสาธารณะ 36 ชั่วโมง   ต่อปีการศึกษา โดยที่ผ่านมา ผู้กู้ยืมและสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นเวลาที่สังคมได้รับประโยชน์จำนวนกว่า 21,600,000 ชั่วโมงต่อปี กองทุนหวังว่าความร่วมมือโครงการ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” ในครั้งนี้ จะทำให้นักเรียน นักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันแสดงพลังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในด้านอื่นๆ ต่อไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด