• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมรับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดประชุมวิชาการพรรณพฤกษชาติฯ ณ สิงคโปร์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย ครั้งที่ 18 ณ สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของ Mr. Kenneth Er ประธานกรรมการบริหาร (CEO) คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ (National Parks Board) สาธารณรัฐสิงคโปร์

โดยมี นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช และนางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ร่วมรับเสด็จในโอกาสนี้ด้วย

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานทางพฤกษศาสตร์และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ดำเนินการวิจัยภายใต้โครงการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย (Flora of Thailand) เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านอนุกรมวิธานพืชในการใช้บริหารจัดการทรัพยากรความหลากหลายพืชของประเทศให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศอย่างยั่งยืน

ภาพโดย …Desmond Lee

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด