• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการภายใต้ พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานหลัก ในการรักษาความสมดุล ระหว่างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลรักษาพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทั้ง ๑๕๕ แห่ง เอาไว้ให้ชนรุ่นหลัง ประกอบกับการประกาศพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีการปรับรายละเอียดระเบียบข้อกำหนดต่างๆ ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่ให้เหมาะสมสอดคล้องและสนองตอบกับนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศที่จะต้องให้การพัฒนาดังกล่าวเป็นไปตามขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่ และเพื่อให้การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน ภายใต้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าวนอุทยาน หัวหน้าศูนย์ เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 320 คน ณ ห้องประชุมแกรนบอลรูม โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

สำหรับ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน ภายใต้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายลำดับรอง ได้แก่ ระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และการปฏิบัติกิจกรรมการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะ รวมถึงการตอบข้อซักถาม เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติและปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานในพื้นที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้าน นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน ภายใต้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ในวันนี้เพื่อให้เกิดการดำเนินการในทิศทางเดียวกันในการดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงการเปิดประเทศภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 สำหรับการสำรวจแปลงที่ดินการใช้ประโยชน์ของราษฎรในพื้นที่อนุรักษ์ ตามมาตรา 64 ของ พรบ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 นั้น กรมอุทยานแห่งชาติได้ดำเนินการสำรวจแล้วเสร็จทุกแปลงแล้ว ลำดับต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไป

ทีมข่าว DNP NEWS กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด